Zdravstveno varstvo – Slovenian Journal of Public Health

6.1.2014

Revija Zdravstveno varstvo predstavlja temeljno znanstveno revijo na področju javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji že več kot pol stoletja. Izdaja jo Nacionalni inštitut za javno zdravje. Revija je doživela temeljito prenovo v letu 2003, ko smo uvedli strog recenzentski postopek v skladu s standardi, ki veljajo za ugledne znanstvene revije. Od tega leta ima revija tudi angleški naslov Slovenian Journal of Public Health (SJPH). Vsi izvlečki so objavljeni v obeh jezikih, članki pa le v angleščini. 

Obvestilo(4. 8. 2014): Izšel je JCR z IF za leto 2013. IF Zdravstvenega varstva za leto 2013 je 0,732.  

Mark

Rank

Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)

ISSN

JCR Data

Eigenfactor® Metrics

Total Cites

Impact
Factor

5-Year
Impact
Factor

Immediacy
Index

Articles

Cited
Half-life

Eigenfactor®
Score

Article Influence®
Score

 

1

ZDRAV VARST

0351-0026

73

0.732

 

0.000

31

 

0.00005

 

    Uredništvo revije Zdravstveno varstvo

 

 

ARHIV 2010- / ARHIV 2003-2009 

NAVODILA AVTORJEM              INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS              NAVODILA RECENZENTOM                  IZJAVA O AVTORSTVU

Namen revije, ki izhaja štirikrat letno, je spodbujati znanstveni razvoj na področju javnega zdravja v Sloveniji in na območju srednje in jugovzhodne Evrope. Merili za objavo sta izključno strokovnost in relevantnost prispevkov.

Letno izidejo štiri redne številke z okoli 35 članki. Objavljamo uvodnike, izvirne in pregledne znanstvene članke ter pisma uredništvu.

Pri recenzentskemu postopku upoštevamo merila, ki veljajo v vseh uglednih revijah. Posebnost recenzentskega postopka je, da vse prispevke ocenjujejo trije neodvisni strokovnjaki, katerih mnenje odloča o tem, ali bo prispevek sprejet v objavo ali ne. K sodelovanju pri ocenjevanju prispevkov vabimo najvidnejše domače in tuje strokovnjake. Recenzentski postopek je v skladu s sprejetimi standardni za take revije dvojno slep, kar pomeni, da avtorji ne poznajo recenzentov in obratno. Približno 30 odstotkov člankov, ki jih prejme uredništvo, je kasneje sprejetih v objavo.

Z letom 2011 smo pri urejanju revije začeli uporabljati spletno aplikacijo za podporo urednikovanju Editorial Manager (EM). Tako odslej v uredništvo sprejemamo le še prispevke, oddane po spletni aplikaciji na naslovu http://www.editorialmanager.com/sjph/.

Od leta 2009 je revija vključena v Social Science Citation Indeks (SSCI). Prvi izračun faktorja vpliva (IF) smo prejeli za leto 2011 in je 0,452, za leto 2012 je 0,163 in za leto 2013 0,732.

Revija je indeksirana v bazi Web of Science (WoS)ProQuest, Scopus, CAB Abstract, Global Health in The Summon. Trudimo se, da bi v kratkem uspeli tudi z indeksacijo v bazah Medline in PubMed.

Revija se v elektronski obliki nahaja na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, od leta 2010 pa tudi na spletnih straneh EU založbe DeGruyter. Članki so prosto dostopni v polnem besedilu.

Revijo subvencionira ARRS, revija pa ni tržno usmerjena.

Upamo, da bo naša usmeritev prispevala k nadaljnji rasti strokovne ravni revije in področja javnega zdravja v Sloveniji. Želimo si, da bi nam bralci ostali zvesti še v prihodnje in da bomo pridobili tudi nove.

Ti so vedno kritičen, a pravičen sodnik!

 

prof. dr. Igor Švab

odgovorni urednik

 

Impresum revije

ISSN 0351-0026

Vpis v razvid medijev MK pod številko 608.

Izdajatelj/Publisher:

Nacionalni inštitut za javno zdravje:

direktor Ivan Eržen

Odgovorni urednik/Editor in Chief:

Igor Švab

Izvršna urednica/Executive Editor:

Saša Zupanič

Uredniški odbor/Editorial Board:

Tit Albreht (Slovenija), Marjan Bilban (Slovenija), Ivan Eržen (Slovenija), Zalika Klemenc Ketiš (Slovenija), Vesna Kerstin Petrič (Slovenija), Mitja Kos (Slovenija), Alenka Kraigher (Slovenija), Boris Kramberger (Slovenija), Ada Hočevar Grom (Slovenija), Rado Pišot (Slovenija), Darja Barlič Maganja (Slovenija), Eva Stergar (Slovenija), Tanja Kamin (Slovenija), Lijana Zaletel-Kragelj (Slovenija), Valentina Prevolnik Rupel (Slovenija), Brigita Skela Savič (Slovenija), Niek Klazinga (Nizozemska), Jan de Maeseneer (Belgija), Jadranka Božikov (Hrvaška), Birgit Babitsch (Nemčija), Reinhard Burger (Nemčija), Björn Hibell (Švedska), David M. Salisbury (Velika Britanija), Debbie Tolson (Velika Britanija), John E. Morley (ZDA), Josep Figueras (Belgija), Lynne Friedli (Velika Britanija), Eva Kralikova (Češka), Douglas Crews (ZDA)

Lektoriranje slovenščine:

Optimus Lingua, storitve, d. o. o.

Lektoriranje angleščine/Proofreading for English:

Alkemist, prevajalske storitve, d. o. o.

Prevajanje angleščine/English translation:

Poliglotka, prevajanje, izobraževanje in poslovne storitve d. o. o.

Naslov uredništva/Adress of the Editorial Office:

Zdravstveno varstvo - Slovenian Journal of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, p.p. 260

Elektronski naslov uredništva/E-mail Address:

Zdrav.Var@nijz.si

Domača stran na internetu/Internet Home Page:

http://www.nijz/zv

in

http://www.degruyter.com/view/j/sjph

 

Transakcijski račun/Current Account:

011006000043188, UJP

Zdravstveno varstvo izhaja praviloma štirikrat letno v nakladi 400 izvodov. Naročnino zaračunavamo z računom za predplačilo v začetku leta. Upoštevamo le pisne odpovedi do 1. decembra za naslednje leto. Vsako spremembo naslova sporočite naročniški službi pravočasno.

Revija Zdravstveno varstvo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisana v razvid medijev pod zaporedno številko 608.

Letna naročnina z DDV/Year subscription rates with taxes included:

delovne organizacije/institutions: 40,46 EUR

študenti/students: 20,23 EUR

tujina/for abroad: 53,86 EUR

Naročniška služba: zdrav.var@nijz.si

Gradivo navaja predvsem poglede avtorjev za katere ni nujno, da se ujemajo z načelnimi stališči stroke oziroma uredniškega odbora.

Naklada: 350

Likovna oprema ovitka: Jurij Kocbek

Grafično oblikovanje in prelom: Studio Signum, d.o.o., Ljubljana

Tisk: Grafika 3000

 

 

ARHIV 2003- 2009 

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4


Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »