visoka odškodnina Planinšec

Visoka odškodnina Planinšec vam pomaga do visoke odškodnine

Kadar utrpi oseba hude telesne poškodbe ali ji je prizadejana težka duševna bolečina, ji zavarovalnica plača odškodnino. Denarno nadomestilo se izplača v enkratnem znesku ali v obliki mesečne rente. Zaradi hude poškodbe je oškodovancu največkrat onemogočeno še naprej normalno opravljati svoje delo. Takrat pride do finančne prikrajšanosti, ki jo odškodnina za poškodbe upošteva.
Visoka odškodnina Planinšec pomaga in svetuje kako pridobiti najvišjo možno odškodnino.

Visoka odškodnina Planinšec in odškodnine

Poznamo:

 • odškodnino za telesno poškodbo
 • odškodnino za materialno škodo
 • odškodnino za prihodnjo materialno škodo oziroma finančno prikrajšanost v prihodnosti

 

Prihodnja materialna škoda nastane zaradi zmanjšane opravilne sposobnosti oškodovanca. Na podlagi manjše sposobnosti za delo oškodovanec prejme prihodek, ki mu služi kot nadomestilo, s katerim vzpostavi prvotno finančno stanje.

Nadomestilo se izplača ne glede na to ali je bil oškodovančev pretekli prihodek iz naslova priložnostnih del ali zaposlitve za določen čas. Nadomestilo izhaja iz dejstva, da bi oškodovanec za svoje delo še vedno prejemal plačilo, če do škodnega dogodka ne bi prišlo.

Odškodnina za poškodbe je lahko izplačana v obliki odškodnine za nastalo materialno škodo in je naložba v prenovo bivalnega prostora. Namenjena je za nakup medicinskih pripomočkov, pripomočkov za nego in plačevanje profesionalne nege oškodovanca.

Denarno nadomestilo, ki ga zavarovalnica izplača oškodovancu po škodnem dogodku, je odškodninska poravnava ali odškodnina. Je nadomestilo za stroške, ki nastanejo ob škodnem dogodku. Z njo se povrne premoženjska in nepremoženjska škoda.

Oškodovanec lahko prejme poravnavo za:

 • poškodbe v prometni nesreči
 • poškodbe v nesreči pri delu
 • poškodbo na javni površini ali zasebnem prostoru

 

Poznamo odškodninsko poravnavo za:

 • materialno oziroma premoženjsko škodo, ki se odraža na premoženju oškodovanca:

– škoda, nastala na premoženju oškodovanca: npr. na avtomobilu oziroma drugem vozilu, na nepremičninah, mobilnikih, prenosnih računalnikih,…
– izgubljen prihodnji dobiček
– stroški za rehabilitacijo, varstvo otrok, pomoč v gospodinjstvu,…

 • nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo, ki se ne odraža na premoženju oškodovanca in ni bila prisotna pred dogodkom, ker je nastala kot posledica dogodka: bolečine, poškodbe, opekline, strah, stres,… Poravnava za nematerialno škodo ne povrne škode v prvotno stanje, ampak je samo nadomestilo za nevšečnosti.

 

Odškodninsko poravnavo delimo na:

 • sodno poravnavo – uredi se spor ali negotovo pravno razmerje med strankami. Končni cilj je doseči obojestranski sporazum. Stranke na sodišču sklenejo pogodbo v pisni obliki. Tovrstna poravnava ima status odločbe in je pravnomočna. Sodnik ima končno odločitev.

 

 • izvensodno poravnavo – sporazum se sklene brez vmešavanja sodišča. Stranke se same dogovorijo kako se bo poravnava izpeljala.

 

visoka odškodnina Planinšec2

Katere poškodbe oškodovanca so hude telesne poškodbe, ki jim pripada odškodnina za poškodbe?

V podjetju Visoka odškodnina Planinšec definirajo poškodbo oškodovanca in jo kategorizirajo glede na njeno resnost in težo.

Oškodovancu pripada odškodnina za hudo telesno poškodbo, v kolikor ga poškodba dosmrtno zaznamuje in postane zaradi nje invalid. Resnost poškodbe drastično vpliva na kakovost oškodovančevega življenja.

Odškodnina za poškodbe se plačuje v obliki mesečne rente do konca življenja ali do morebitne spremembe okoliščin.
Odškodnina je denarno nadomestilo za prihodnje materialne stroške, ki bodo nastali zaradi upada dohodka.

Odškodnina za poškodbe vključuje:

 • izplačilo za stroške zdravljenja
 • do zdaj zapadlo rento za tujo strokovno pomoč
 • prihodnjo rento za tujo strokovno pomoč
 • stroške za medicinske pripomočke
 • rento za izgubljen zaslužek

 

Kaj je poškodba pri delu in kakšna je višina odškodnine za poškodbo pri delu?

Če obstaja upravičenost, vam za poškodbo pri delu po zakonu pripada odškodnina. Odškodninsko odgovornost krije zavarovalnica, pri kateri ima delodajalec zavarovano odgovornost za poškodbe pri delu, zato je strah pred delodajalcem popolnoma odveč.
Oškodovanec lahko iz svojega kolektivnega nezgodnega zavarovanja in ostalih nezgodnih polic dodatno zahteva zavarovalnine: dnevne odškodnine, invalidnine,…

Poškodba pri delu je vsaka poškodba, ki se zgodi v času delovnega procesa. Sem sodijo tudi poškodbe, do katerih pride na službeni poti ali na poti z oziroma na delo, če prevoz organizira delodajalec.
Ločimo poškodbe, ki so nastale iz malomarnosti zaposlenega kot posledice neustreznega znanja, uporabe substanc, nepravilnega ravnanja ali pa so nastale zaradi neustreznih pogojev dela.
Do poškodbe pri delu najpogosteje pride zaradi:

 • izguba nadzora nad delovno opremo
 • padec zaradi spolzke površine
 • zdrs

Najpogosteje se poškodujejo dlan in prsti, glava in hrbtenica.

visoka odškodnina Planinšec

Višina odškodnine za poškodbo pri delu je odvisna od hitrosti ukrepanja takoj po nesreči in zbranih dokazov, ki so:

 • poškodbeni list
 • izjave prič
 • prijava o nezgodi oziroma obrazec ER8, ki ga izpolni delodajalec oziroma policijski zapisnik oziroma zapisnik inšpektorja za varstvo pri delu
 • dokazilo o bolniškem staležu
 • fotokopija potrdila pogodbe o zaposlitvi
 • dokazilo o nižji plači zaradi odsotnosti od dela
 • dokazilo o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih
 • dokazilo o pristojni zavarovalnici, pri kateri ima delodajalec zavarovano civilno odgovornost za poškodbe pri delu

 

Višina izplačila odškodnine pa se določa tudi glede na:

 • vrsto in stopnjo poškodbe
 • čas zdravljenja
 • stroške zdravljenja
 • posttravmatske posledice
 • posledice, ki ji bo zaradi poškodbe utrpel oškodovanec

 

Pomembno vprašanje pri določanju zneska in višine odškodnine je vprašanje odgovornosti za nastalo škodo.
V preučevanje vseh dejavnikov škodnega dogodka se morajo vključiti izvedenci različnih strok. Vse to pa vpliva na višino stroškov postopka, zato je potreben temeljit premislek ali bo višina odškodnine za poškodbo pri delu odtehtala te stroške.

Ali je prijava poškodbe pri delu smiselna?

Če je oškodovanec zaradi poškodbe pri delu odsoten z delovnega mesta tri ali več dni, je prijava poškodbe pri delu smiselna. Od delodajalca ima oškodovanec pravico zahtevati izpolnjen ER8 obrazec, s katerim se prijavi nesreča.

Višina odškodnine za poškodbo pri delu, do katere vam lahko pomaga podjetje Visoka odškodnina Planinšec

Pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec specificirajo vsak odškodninski zahtevek in ga ovrednotijo na podlagi sodb in sklepov, za katere so bili za podobne primere doseženi najvišji zneski odškodnin na slovenskih sodiščih in pritožbenih komisijah zavarovalnic. Za vsak posamezni primer pregledajo denarno ovrednoteno odškodninsko prakso višjih sodišč s pomočjo posebnega digitalnega programa sodne prakse PisRS.
Ključnega pomena je strokovna pravna pisna utemeljitev, s katero se dokazuje da oškodovanec ni bil sam kriv za nesrečo, ki je vezana na obligacijski zakonik in pravilnike varstva pri delu.

Pričakovana višina odškodnine za poškodbo pri delu:

 • lažja poškodba zaradi katere 1x obiščete osebnega zdravnika ali bolnišnico: 1.000 €
 • klasičen zlom, ki se hitro zaceli (v enem ali dveh mesecih): od 4.000 € do 15.000 €
 • kompliciran zlom ali natrgane mišice: od 8.000 € do 25.000 €
 • večkratni zlomi ali težje poškodbe mišic ali živca: od 15.000 do 75.000 €
 • lažje poškodbe kot so zvini ali udarnine: od 2.200 € do 14.500 €
 • odlom, počenost ali poškodba živca oziroma težave z živci: od 8.000 € do 25.000 €
 • zaradi opeklin ali politja s kislino poškodovana koža: od 10.000 € naprej
 • bolnišnični dan: okoli 1.000 €
 • težje poškodbe kot so amputacije udov, invalidnost,… : do 500.000 €

 

Poleg mesečne rente se povrnejo tudi stroški za nastalo materialno škodo, izgubljen dobiček in ostale stroške. Med te se štejejo stroški za zdravljenje, stroški za nego na domu, vsi pripomočki,…

Zneski odškodnine se razlikujejo od primera do primera. Zavarovalnica je tista, ki določi končno višino odškodnine.
Naloga oškodovanca je, da aktivno sodeluje pri zbiranju dokumentacije ter vseh procesih zdravljenja in rehabilitacije.

visoka odškodnina Planinšec

Visoka odškodnina Planinšec in AO plus odškodnina – v katerih primerih vam pripada?

AO plus odškodnina je odškodnina, ki je vezana na zavarovanje vozila. Zelo pomembna je, kadar ste povzročitelj prometne nesreče in želite prejeti odškodnino za dobljene telesne poškodbe.

Pripada vam, v kolikor sta izpolnjena naslednja dva pogoja:
1. ustrezno urejeno AO plus avtomobilsko zavarovanje
2. vi ste povzročitelj prometne nesreče

Ko sta izpolnjena oba pogoja, lahko pošljete odškodninski zahtevek in pričakujete izplačilo AO plus odškodnine.
Pomembno je, da po nesreči čim prej obiščete osebnega zdravnika. Le-ta bo postavil diagnozo, izvidi pa bodo dokazno gradivo za pridobitev odškodnine.
V 24 urah po prometni nesreči morati kontaktirati najbližjo policijsko postajo, policist pa mora opraviti test alkoholiziranosti bodisi na kraju dogodka ali v bolnišnici. S testom se ovrže sum na morebitno alkoholiziranost, zaradi katere pridobitev AO plus odškodnine ali katerekoli druge vrste odškodnine ni mogoča.

Ostali dokazi, ki so potrebni za pridobitev odškodnine:

 • materialna škoda na vozilu
 • zdravniška potrdila in izvidi
 • pričevanje očividcev in ostalih prič
 • fotografije

 

Od hitrosti in učinkovitosti reagiranja po nesreči je odvisna višina odškodnine. Prav tako pa je priporočljiva pomoč strokovnjaka, ki bo pozoren na številne ostale malenkosti, od katerih je odvisna končna višina odškodnine.

Ali naj oškodovanec najame odvetnika za odškodnine v primeru poškodbe?

Proces pridobivanja visokih odškodnin je zapleten in kompleksen, zato je najem odvetnika za odškodnine zelo priporočljiv. Odškodninski strokovnjaki morajo biti ažurni, saj poznajo roke za izplačilo odškodnine, ki se jih morajo držati. Poznajo tudi vse ostale informacije vezane na odškodninski postopek in stranko redno obveščajo o vsakem koraku postopka, ki so ga naredili. Odškodninski strokovnjak oškodovanca vodi skozi proces pridobitve odškodnine in zna pravno argumentirati zbrane dokaze.

Vrhunski specialisti za odškodninsko pravo podjetja Visoka odškodnina Planinšec dosegajo zelo dobre uspehe in visoke zneske izplačil odškodnin, vendar jih mora oškodovanec kontaktirati v čim krajšem času po nezgodi.
Od hitrosti ukrepanja in zbranih dokazov je odvisna višina izplačane odškodnine.

Svetovanja pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec so brezplačna. Poplačajo se šele v primeru uspeha. Oškodovanca brezplačno zastopajo na sodišču in v njegovem imenu vložijo odškodninsko tožbo, v kolikor višina odškodnine ni primerljivo visoka. Pri svojem delu se popolnoma posvetijo vsakemu posameznemu primeru.

V kolikor imate primer, o katerem se želite posvetovati s strokovnjakom, pošljite povpraševanje in odškodninski strokovnjak vam bo odgovoril z jasnimi nadaljnjimi navodili, ki bo vaš postopek pridobivanja visoke odškodnine pripeljal do uspešnega zaključka.

Avtor: