Publikacija Vedenjski slog in zdravje odraslih prebivalcev Slovenije

10.10.2014 - Izšla je nova publikacija z naslovom »Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja – Desetletje raziskav CINDI v Sloveniji«. V publikaciji so predstavljene analize izbranih dejavnikov vedenjskega sloga in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi prebivalci v Sloveniji z javnozdravstvenega vidika v obdobju med letom 2001 in 2012. Posebna pozornost je namenjena obdobju po letu 2008, ko je tudi v Sloveniji nastopila gospodarska, finančna in socialna kriza. Prav te neugodne okoliščine predstavljajo dodatne izzive pri skrbi za dobro počutje in zdravje prebivalstva. Kot ugotavljamo v publikaciji, se na nekateri področjih neugodni vplivi že odražajo na zdravju in vedenjskemu slogu prebivalstva.


Poročilo o merjenju krvnega tlaka pri udeležencih aktivnosti ob Svetovnem dnevu hipertenzije 2012

30.7.2012 - V tednu od 14. do 18. maja 2012 so bile v organizaciji zdravstvenih domov in regijskih Zavodov za zdravstveno varstvo na pobudo Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) in v sodelovanju s Sekcijo za arterijsko hipertenzijo Slovenskega zdravniškega društva po Sloveniji izvedene številne aktivnosti. Ljudi smo ozaveščali o pomenu zdravega življenjskega sloga pri preprečevanju in zdravljenju zvišanega krvnega tlaka, ugotavljali dejavnike tveganja nezdravega življenjskega sloga, ki vplivajo na pojav zvišanega krvnega tlaka in drugih kroničnih bolezni, ter ustrezno  svetovali in spodbujali ljudi k redni kontroli in doslednemu zdravljenju že zvišanega krvnega tlaka. Prostovoljnim udeležencem omenjenih aktivnosti je bil brezplačno izmerjen krvni tlak. Krvni tlak je bil izmerjen enkrat, skladno z navodili. Ob meritvi so bili zbrani še podatki o spolu, starosti, kajenju ter o morebitnem zdravljenju povi...


Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni

17.6.2010 - Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni je organiziran državni program, ki poteka pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje ter pod strokovnim vodenjem in koordiniranjem dejavnosti Centra za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI. Osnovni cilj programa je zmanjšanje obolevnosti in zgodnje umrljivosti odraslih prebivalcev Slovenije zaradi bolezni srca in ožilja. Ker pa se v programu odkrivajo in z ukrepanjem odpravljajo ali zmanjšujejo vsi dejavniki tveganja, pričakujemo zmanjšanje zgodnje obolevnosti in umrljivosti tudi zaradi drugih kroničnih bolezni.


Epidemiologija možganske kapi v RS

1.6.2010 - Avtorici v prispevku opišeta, iz podatkov zdravstvene statistike, na podlagi temeljnih epidemioloških smernic, pojavljanje možganske kapi v Sloveniji v obdobju 2004 do 2008 in časovno gibanje bolezni od leta 1985 oziroma 1997 naprej.


Staranje prebivalstva- paradoks sodobnega sveta

5.6.2006 - Prispevek govori o bioloških osnovah staranja, vplivu industrijske revolucije in posledičnih družbenih spremembah na povečanje deleža starih prebivalcev v populaciji, o demografskem prehodu, ki je dosežek sodobne družbe ter o družbenih, ekonomskih in zdravstvenih posledicah staranja....


Umrljivost zaradi hipertenzije in njenih posledic

25.4.2006 - 2500 do 4500 vseh smrti v Sloveniji vsako leto lahko pripišemo hipertenziji. Najpogostejše posledice hipertenzije so možganska kap, akutna in kronična ishemična bolezen srca in srčno popuščanje. Razlike v stopnjah umrljivosti so med moškimi in ženskami ter med regijami. Umrljivost je višja kot v državah EU.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »